कर्णशूल चिकित्सा ।

कर्णशूलमपि सैंधवहिंगु--। च्छृंगवेररसतैलसमेतैः ॥
पूरयेच्छ्रवणमाशु जयेत्तं । छागतोयलशुनार्कपयोभिः ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.