मूढगर्भकथनप्रतिज्ञा ।

उक्तमेतदखिलामययोग्यं । सच्चिकिकित्सितमतःपरमन्ये ॥
मूढगर्भगतिलक्षणरिष्ट--। प्रोद्यदुद्धरणयुक्तकथेयम् ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.