मूढगर्भलक्षण ।

कश्चिदेवमभिवृद्धिमुपेतोऽ--। पानवायुविपुटीकृतमार्गम् ॥
मूढगर्भ इति तं प्रवदंति । द्वारमाश्वलभमानमसुघ्नम् ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.