शिशुरक्षण ।

प्राणमोक्षणमपि प्रमदायाः । स्पंदनातिशिथिलीकृतकुक्षिम् ।
प्राग्विबुध्य जठरं प्रविपाठ्य । प्रोद्धरेत्करुणया तदपत्यम् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.