कफाश्मरीलक्षण ।

अथाश्मरीमात्मसभुद्भवां कफः । करोति गुर्वीं महतीं प्रपाण्डुराम् ॥
तया च मूत्रागममार्गरोधतो । गुरुर्भवेद्बास्तिरिवेह भिद्यते ॥ ७ ॥
263

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.