कफाश्मरीनाशकयोग ।

फलत्रिकत्र्यूषणशिग्रुचित्रकै--। र्विडंगकुष्ठैर्वरणैस्तुटित्रयैः ?
बिडोत्थसौवर्चलसैन्धवान्वितैः । कषायकल्कीकृतचारुभेषजैः ॥ २७ ॥
विपक्वतैलाज्यपयोन्नभक्षणैः । कषायसक्षारयुतैस्सपानकैः ॥
सुपिष्टकल्कैः कफजाश्मरी सदा । तपोगुणैस्संसृतिवद्विनश्यति ॥ २८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.