उत्तरबस्तिका उपसंहार ।

समूत्ररोगानतिमूत्रकृच्छतां । सशर्करानुग्ररुजाश्मरीगणान् ॥
समस्तबस्त्याश्रयरोगसंचयान् । विनाशययेदुत्तरबस्तिरुत्तमः ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

271