भगंदर की व्युत्पत्ति व साध्यासाध्य विचार ।

भगान्विते बस्ति गुदे विदारणात् । भगंदराणीति वदंति तद्विदः ॥
स्वभावतः कृच्छतराणि तेषुत--। द्विवर्जयेत्सर्वजशल्यसंभवम् ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.