वल्मीकपाद चिकित्सा ।

अथ च कथितवल्मीकाख्यपादं त्रिदोष--।
क्रमगतविधिनोपक्रम्य तस्य व्रणेषु ॥
प्रकटतरमहासंशोधनद्रव्यासिद्धा--।
न्यसकृदीभीहतान्यप्यत्र तैलानि दद्यात् ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

288