अपची चिकित्सा ।

वमनमपिच तीक्ष्णं नस्यमत्रापचीनां ।
विधिवदिह विधेयं सद्विरेकश्च पश्चात् ॥
विविधविषमनाडीषूक्तमन्यच्च तच्च ।
प्रतिदिनमिह योज्यं श्लेष्मभेदप्रशांत्यै ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

289