विद्रधिका असाध्य साध्य लक्षण ।

श्वसनकसनहिक्कारोचकाध्मानशूल--।
ज्वरयुतपरितापाद्बंधनिष्पंदवातात् ॥
उपरिनिसृतपूये विद्रधौ नैव जीवेत् ।
भवति सुखकरोऽयं चाप्यधःसृष्टपूयः ॥ २७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.