आमविदग्धविपक्व लक्षण.

कठिनतरविशेषः स्यादिहामाख्यशोफो ।
ज्वरबहुपरितापोष्माधिकः स्याद्विदग्धः ॥
विगतविषमदुःखःस्याद्विवर्णो विपक्व--।
स्तमिह निशितशस्त्रच्छेदनैः शोधयेत्तम् ॥ २९ ॥
293

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.