अंतर्विद्रधिनाशक योग.

वरुणमधुकीशग्र्वाख्याततत्कार्यमोघं ।
प्रशमयति महांतर्विद्रधिं सर्वदैव ॥
सकलमलकलंक शोधयेदत्यभीक्ष्णं ।
शुकमुखसितमूलं पाययेदुष्णतोयैः ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.