अजगल्ली चिकित्सा.

अभिनवजनितां तां ग्राहयेद्वा जलौका--।
मुपगतपरिपाकां संविदार्याशु धीमान् ॥
व्रणविहितविधानं योजयेद्योजनीयम् ।
कफपवननिहंतृद्रव्यवर्गप्रयोगैः ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

297