कच्छपिका वल्मीक लक्षण.

कफपवनविकारात्पंचषड्ग्रंथिरूपे ।
परिवृतमतिमध्यं कच्छपाख्यं स्वनाम्ना ॥
तलहृदयगले संध्यूर्धजतृप्रदेशे ।
कफयुतबहुपित्तोभ्दूतवल्मीकरोगम् ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.