अनुशयी लक्षण.

कफपिशितमिहाश्रित्यांतरंगप्रपूयां ।
बहिरुपशमितोष्णामल्पसंरंभयुक्ताम् ॥
विधिवदनुशयीं तामाशु शस्त्रेण भित्वा ।
कफशमनविशेषैः शोधयेद्रोपयेच्च ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

300