कृमिदंतलक्षण.

यदा सितच्छिद्रयुतोतिचंचलः । परिस्रवन्नित्यरुजोऽनिमित्ततः ॥
स कीटदंन्तो मुनिभिः प्रफीर्तित--। स्तमुद्धरेदाशु विशेषबुद्धिमान् ॥ ५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

320