जिह्वागत पंचविधरोग.

त्रिभिस्तु दोषैरिह कंटकाः स्मृताः । स्ववेदनाविष्कृतरूपलक्षणाः ॥
ततो हरिद्रालवणैः कटुत्रिकै--। र्विघर्षयेत्तैलयुतैर्मरुत्कृतान् ॥ ६० ॥
322

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.