उपजिह्वा चिकित्सा.

तमत्र जिह्वालसवत्प्रसारये--। च्छिरोविरेकैः कवलग्रहैस्सदा ॥
तथात्र पंचादशदंतमूलजान् । सलक्षणान् साधुचिकित्सितान्ब्रुवे ॥ ६५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.