महासुषिरलक्षण व चिकित्सा.

पतंति दंताः परितः स्ववेष्टतः । विशीर्यते तालु च तीव्रवेदना ॥
भवेन्महाख्यस्सुषिरोरुसर्वजः । स साध्यते सर्वजितौषधक्रमैः ॥ ७० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.