उपकुशलक्षण.

सदाहवेष्टः परिपक्वमेत्यसौ । प्रचालयत्युद्गतदंतसंततिम् ।
भवेत्स दोषो कुशनामको गदः । सपित्तरक्तप्रभवोतिदुःखदः ॥ ७२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

40 325
  1. रद इति पाठातरं ।