अधिमांस लक्षण व चिकित्सा.

हनौ भवैत्पश्चिमदंतमूलज--। स्सदैव लालाजननोऽतिवेदनः ॥
महाधिमांसश्वयथुः कफोल्बण--। स्तमाशु मांसक्षरणैः क्षयं नयेत् ॥ ७४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.