दंतनाडी लक्षण व चिकित्सा.

तथैव नाड्योऽपि च दंतमूलजाः । प्रकीर्तिताः पंचविकल्पसंख्यया ॥
यथाक्रमाद्दोषविशेषतो भिषक् । विदार्य संशोधनरोपणैर्जयेत् ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.