दंतमूलगत रोग चिकित्सा.

दृढातिशोफान्वितमूलमुष्मणा । प्रतप्तमाश्वस्रविमोक्षणैः सदा ॥
कषायतैलाज्यकृतैः सुभेषजैः । स्सुखोष्णगण्डूषविशंषणैर्जयेत् ॥ ७६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

41 326
  1. पलवर्द्धन इति पाठांतरं ।