महालसलक्षण.

कफानिलाभ्यां श्वयथुं गलोत्थितं । महालसाख्यं बहुवेदनाकुलम् ॥
सुदुस्तरश्वासयुतं त्यजेद्बुधः । स्वमर्मविच्छेदनमुग्रविग्रहम् ॥ ८६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.