तालुपाक लक्षण.

महोष्मणा कोपितपित्तमुत्कटं । करोति तालुन्यतिपाकमद्भुतम् ॥
स तालुपाकः पठितो जिनोत्तमैः । तमाशु पित्तक्रिययैव साधयेत् ॥ १०२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.