कफज सर्वसर लक्षण ।

खरैस्सुशीतैरतिकण्डुरैर्घनै--। रवेदनैः स्फोटगणैः सुपिच्छिलैः ॥
चितं मुखं सर्वसरो बलासजः । कफापहैस्तं समुपाचरेद्भिषक् ॥ १०७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.