सहादितैल.

सहारिमेदामलकाभयासनैः । कषायकल्कै रजनीकटुत्रिकैः ।
विपक्वतैलं पयसा जयत्यलं । स नस्यगण्डूषविधानतो गदान् ॥ ११४ ॥
335

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.