दंतगत असाध्यरोग ।

स्वदंतमूलेष्वपि वर्जनीयौ । त्रिदोषलिंगौ गतिशौषिरौ परौ ॥
तथैव दंतप्रभवास्ततोऽपरे । सदालनश्यामलभंजनैर्द्विजाः ॥ ११९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.