शिरोरोगका उपसंहार.

दशप्रकारान् शिरसो महामयान् । विधाय साध्यान् विषमोरुशंखकान् ॥
अतःपरं कर्णगतानशेषतो । ब्रवीमि संक्षेपविशेषलक्षणैः ॥ १० ॥
310

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.