अथ नेत्ररोगाधिकार.

अतः परं नेत्रगतामयान्ब्रवी--। म्यशेषतः संभवकारणाश्रितान् ॥
विशेषतल्लक्षणतश्चिकित्सितानसाध्यसाध्यानखिलक्रमान्वितान् ॥ १२२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.