पंचमंडल षट् संधि.

स्वपक्ष्मवर्त्मद्वयशुक्लकृष्णस--। द्विशेषदृष्ट्याश्रयमण्डलानि तत् ॥
द्वयोश्च संधावपि संधयस्ततः । कमीनिकापांगगतौ तथापरौ ॥ १२८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.