अभिष्यंदवर्णनप्रतिज्ञा ।

समस्तनेत्रामयकारणाश्रयान् । ब्रवीम्यभिष्यंदविशेषनामकान् ॥
विचार्य तत्पूर्णमुपक्रमं च त--। द्विशेषदोषप्रभावाखिलामयान् ॥ १३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.