वाताभिष्यंद लक्षण.

सतोदभेदप्रचुरातिवेदना । विशेषपारुष्यसरोमहर्षणम् ॥
हिमाश्रुपातोऽशिशिराभिनंदनं । भवत्यभिष्यंद तदेव मारुतम् ॥ १३१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

47 339
  1. व्यपोह्य इति पाठांतरं ॥