कफाभिष्यंद में पुटपाक.

पुटप्रपाकैरातितक्ष्णिरूक्षजैः । कषायसक्षारगणैर्गवांबुभिः ॥
निशाद्वयत्र्यूषणकुष्ठसर्षप । प्रपिष्टकल्कैर्लुलितैः सुगालितैः ॥ १५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

344