बधिर्यकर्ण व क्षोद लक्षण.

स एव वातः कफसंयुतो नृणां । करोति बाधिर्यमिहातिदुःखदम् ॥
विशेषतः शद्बपथे व्यवस्थितो । तथा तितत्क्षोद समुद्रघोषणम् ॥ १२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.