शोफयुक्त, शोफरहित नेत्रपाक लक्षण.

प्रदेहकण्ड्वास्रवदाहसंयुतः । प्रपक्वबिंबीफलसन्निभो महान् ॥
सशोफकः स्यादखिलाक्षिपाक+इ--। त्यथापरः शोफविहीनलक्षणः ॥ १६२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.