कर्णस्राव लक्षण.

जलप्रपाताच्छिरसोऽभिघाततः । प्रपाकतस्तत्पिटकादिविद्रधेः ॥
अजस्रमास्रावमिहास्रवत्यलं । स कर्णसंस्राव इति स्मृतो बुधैः ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.