पूतिकर्ण कृमिकर्ण लक्षण.

सपूतिपूयः श्रनणात्स्रवेद्यदा । स पूतिकर्णो भबतीह देहिनम् ॥
भवंति यत्र क्रिमयोऽतिदारुणाः । स एव साक्षात्क्रिमिकर्णको भवेत् ॥ १४ ॥
311

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.