पूयालस, कफोपनाह लक्षण.

सतोदभेदो बहुपूयसंस्रवी । भवेत्स पूयालस इत्यथापरः ॥
स्वदृष्टिसंधौ न विपक्ववान् महा--। नुदीरितो ग्रंथिरिहाल्पवेदनः ॥ १७३ ॥