उत्संगिनी लक्षण.

त्रिदोषजेयं पिटकांतरानना । बंहिर्गतैका वरसंश्रिता घना ॥
स्ववर्त्मजोत्संगिनिकात्मनामतो । भवेद्विकारो बहुवेदनाकुलः ॥ १७८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.