पोथकी लक्षण.

सकण्डुरस्त्रावगुरुत्ववेदना भवंति बह्व्यः पिटकाः स्ववर्त्मजाः ॥
सुरक्तवर्णास्समसर्षपोपमा--। स्सदैव पोथवय इति प्रकीर्तिताः ॥ १८० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.