अर्शवर्त्मका लक्षण.

तथा च उर्वारुकबीजसन्निभाः । खरांकुराः श्लक्ष्णतराः विवेदनाः ॥
भवंति वर्त्मन्यवलोकनक्षयाः । सदा तदर्शोऽधिकवर्त्मदेहिनाम् ॥ १८२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.