वर्त्मबंध लक्षण.

सशोफकण्डूयुततुच्छवेदना । समेतवर्त्माक्षिनिरीक्षणावहात् ॥
युतस्तदा वर्त्मगतावबन्धको । नरो न सम्यक्सकलान्निरीक्षते ॥ १८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

49 352
  1. समाभिरत्यंतसवर्णसंचयात् इति पाठातरं.