रक्तार्शक्षण

स्ववर्त्म संश्रित्य विवर्धते मृदु--। स्सलोहितो दीर्घतरांकुरोऽतिरुक् ॥
स लोहितार्शो भवतीह नामतः । प्ररोहति छिन्नमपीह तत्पुनः ॥ १९४ ॥
354

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.