बिसवर्त्मलक्षण

सुसूक्ष्मगंभीरगतांकुरो जले । यथा बिसं तद्वदिहापि वर्त्मनि ॥
स्रवत्यजस्रं बिसवज्जलं मुहुः । स नामतस्तद्बिसवर्त्म निर्दिशेत् ॥ १९६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.