कृष्णगतरोगोंके उपसंहार.

इमे च चत्वार उदीरिता गदाः । स्वदोषलक्षा निजकृष्णमण्डले ।
अतःपरं दृष्टिगतामयान् ब्रुवे--। विशेषनामाकृतिलक्षणेक्षितान् ॥ २०८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.