दृष्टिगतरोगवर्णनप्रतिज्ञा.

दृगाश्रयान् दोषकृतामयान् ब्रुवे । द्विषट्प्रकारा{??} {??}लप्रभेदनान् ॥
यथाक्रमान्नामविशेषलक्षण--। प्रधानसाध्यादिविचारसत्क्रियाम् ॥ २१० ॥
51 52 358

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

  1. सभाजकाख्यो इति पाठांतरं ।

  2. लक्षण ।