कर्ण स्वेदन.

निषिक्तकर्णं पुनरुष्णतापनैः । प्रतापयेद्धान्यगणेष्ठिकादिभिः ॥
प्रणालिकास्वेदनमेव वा हितं । सपत्रभाण्डेऽग्नियुते निधापयेत् ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

312