लिंगनाश का नामांतर व वातजलिमनाशलक्षण.

स लिंगनाशो भवतीह नीलिका । विशेषकाचाख्य इति प्रकीर्तितः ॥
समस्तरूपाण्यरुणानि वातजा--द्भवंति रूक्षाण्यनिशं स पश्यति ॥ २१६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.